Along mountain ridge
1 193 +1
Far cry 4
2 520 +2
Mountains, lake
1 673 +1
Everest
1 660 +2